...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อก "ครู karn" ด้วยความยินดีค่ะ

welcome

เว็บบล็อก krukarn จัดทำขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552
เว็บบล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน รายวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูโครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู


วิชา ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง****************************************************

คำอธิบายรายวิชา
(เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเนื้อหา


........หน่วยที่ 1
........เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
........เนื้อหาเพิ่มเติม


........หน่วยที่ 2
........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
........เนื้อหาเพิ่มเติม


........หน่วยที่ 3
........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น
........เนื้อหาเพิ่มเติม


........หน่วยที่ 4
........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
........เนื้อหาเพิ่มเติม


........หน่วยที่ 5
........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
........เนื้อหาเพิ่มเติม


เริ่มเรียน 27 ก.ย. 52ป.บัณฑิต2552
........ป.บัณฑิตวิชาชีพครูรุ่น12 ภาคเรียนที่ 2/2552 จำนวน 93 คน กำลังเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและการแสวงหาความรู้ตลอดระยะเวลาเรียนและรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับงานประจำและชีวิตจริงของแต่ละคน

.......การเรียนวิชานี้นักศึกษาต้องเตรียมตัวมาก่อนในบางเรื่อง ได้แก่ การสมัคร Gmail เพื่อการสมัครใช้งานในการสร้างเว็บบล็อก (weblog) เพราะนักศึกษาทุกคนต้องใช้เว้บบล็อกเป็นเครื่องสำคัญในการบันทึกข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนในวิชานี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่งผู้สอนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เรียนได้ตลอดเวลา
........ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนต้องสร้างเว็บบล็อกของตนเอง ซึ่งในเว็บบล็อกต้องประกอบไปด้วยส่งต่อไปนี้
......1. การแนะนำเว็บบล็อก
......2. แผนการสอน
......3. เนื้อหาบทเรียนโดยย่อ ทุกบท
......4. การลิงค์เนื้อหาโดยละเอียดทุกบท
......5. การตกแต่งเว็บบล็อกด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
...........5.1 สไลด์
...........5.2 ภาพเคลื่อนไหว
...........5.3 นาฬิกา
...........5.4 ตัวเลขนับจำนวนผู้เข้าชม
...........5.5 การตกแต่งหัวเว็บบล็อกด้วย ภาพจากโฟโต้ช็อบ
.......6. การแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมอย่างน้อย 3 ความคิดเห็น
ที่มา http://kruwat2552.blogspot.com

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องใช้ประเภทผ้า

การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องใช้ประเภทผ้า เป็นการกำหนดลักษณะของเสื้อผ้าหรือของชิ้นงานประเภทผ้าตามแนวความคิดหรือจินตนาการ ซึ่งผลงานที่ปรากฏจะสวยงามทีคุณค่านั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการออกแบบ และรู้จักนำองค์ประกอบทางศิลปะมาใช้เพื่อให้การออกแบบที่ปรากฏออกมามีความสวยงาม เหมาะสม

องค์ประกอบทางศิลปะที่นำมาใช้ในการออกแบบงานตัดเย็บ มีดังนี้
1)สัดส่วน
2)รูปร่าง
3)รูปทรง
4)จังหวะ
5)ความสมดุล
6)ช่องว่าง
7)ความกลมกลืน
8)จุดเด่น
9)การตัดกัน

การออกแบบเครื่องใช้ที่ทำด้วยผ้าที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน ควรคำนึงถึงหลักการเพื่อความคุ้มค่าของาน ดังนี้
1.คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย
2.คำนึงถึงความสวยงาม
3.คำนึงถึงการดูแลรักษา หรือการทำความสะอาด

ที่มา : http://ecurriculum.mv.ac.th/techno/m4/sara1/ban/nangban/th/fe4.html

3 ความคิดเห็น:

  1. แต่งเว็บน่ารักดี เพื่อนพี่ชอบ

    ตอบลบ
  2. คนอะไร จบปริญญาตรี แต่หน้าตาเหมือนเด็กมัธยม น่ารักจริงๆ

    ตอบลบ
  3. ออกแบบได้ดีเข้ากับวัยของน้องเอง สอนพี่บ้างนะคะ ขอให้ประสบความสำเร็จในการทำบล็อกนะน้องกาน สอนพี่ทำโฟโต้ชอบหน่อย พี่ไม่รู้เรื่องเลยอะ แบบว่ายากมากๆ

    ตอบลบ